Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020


1.    Wniosek o przyznanie pomocy:


2.    Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji - format .xls - otwórz 
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. nieruchomości, na której realizowana będzie operacja, zawierające w szczególności numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości - format .xls - otwórz 
 • Załącznik nr 3 - Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym - format .xls - otwórz 
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - format .xls - otwórz 

 • Instrukcja wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - format .pdf - otwórz
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie nabywania po zakończeniu realizacji operacji surowców do produkcji na podstawie co najmniej 3 -letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych - format .xls -otwórz 
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przetwarzania po zakończeniu operacji produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów wytwarzających produkty ekologiczne, nabywanych na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawieranych z producentami rolnymi w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji- format .xls - otwórz 

3.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy -  format .pdf - otwórz


4.    Biznesplan

 • Biznes_Plan_4.2 PROW 2014-2020_NABÓR GRUDZIEŃ 2015- format .doc  - otwórz
 • Załącznik Nr 2 do biznes planu_Formularz PROGNOZY FINANSOWE_NABÓR 2015 r. - format .xls - otwórz
 • Załącznik Nr 3 do biznes planu_FORMULARZ_FINANSOWY_NABÓR 2015 r. - format .xls - otwórz
 • Załącznik Nr 4 do biznes planu_Charakterystyka produkcji rolnej oraz wydajności produkcji przetwórczej wnioskodawcy - format.xls - otwórz
 • Załącznik Nr 5 do biznes planu_Oświadczenie (współ)właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji - format .xls - otwórz 

5.    Wskaźniki dotyczące naboru z 2015 r. w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020 - otwórz 

6.    Poradnik dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - format .pdf Wskaźniki dla naboru grudzień 2015 - format .pdf - otwórz 

7.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1581) - format .pdf - otwórz

WIĘCEJ INFORMACJI: 696 223 305