Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych na rok 2015

 

Wypełniony wniosek papierowy wraz z załącznikami można złożyć bezpośrednio w Biurze Powiatowym ARiMR lub nadesłać drogą pocztową na adresy biur powiatowych (liczy się data stempla pocztowego). Adresy Biur Powiatowych podane są wzałączniku

 

Wzór wniosku o przyznanie płatności  na 2015 rok został opracowany na podstawie projektowanych przepisów prawa krajowego.

 

 • Wniosek o przyznanie płatności na rok 2015

                                      o otwórz (pdf)

                                      o otwórz (aktywny pdf)

  • dodatkowa 2 strona wniosku - tabela nr VII Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych - otwórz
  • dodatkowa 3 strona wniosku - tabela nr VIII Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych - otwórz
  • dodatkowa 4 strona wniosku - pkt 17. Działanie zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (PROW 2007-2013) - otwórz
  • Deklaracja powierzchni zalesionych w ramach pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) - otwórz
  • Oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych 

                                      o otwórz (pdf)

                                      o otwórz (aktywny pdf)

  • Instrukcja wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2015 - otwórz
  • Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2015 - otwórz
  • Oświadczenie o uprawie konopi

                                      o otwórz (pdf)

                                      o otwórz (aktywny pdf)

  • Oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności

                                      o otwórz (pdf)

                                      o otwórz (aktywny pdf)

  • Oświadczenie o zwierzętach wycofanych z płatności 

                                      o  otwórz (pdf)

                                      o  otwórz (aktywny pdf)

  • Oświadczenie o zwierzętach zastępowanych do płatności 

                                      o  otwórz (pdf)

                                      o  otwórz (aktywny pdf)

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2015 - otwórz

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania dla płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu - przekazanie gospodarstwa, nabycie gospodarstwa, śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności, następstwo prawne - otwórz

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania dla płatności ONW - przekazanie gospodarstwa, śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności, następstwo prawne - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych - kampania 2015 r. - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w przypadku śmierci rolnika, następstawa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych – otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów - otwórz

Wykaz załączników składanych w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności albo wystąpienia okoliczności naturalnych - otwórz