MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

1) kwota 900.000zł (50% kwalifikowanych kosztów netto) bezzwrotnej pomocy w przypadku wyboru projektu dotyczącego rozwoju produkcji prosiąt (bez zakupu zwierząt). Środki można wykorzystać na: budowa i modernizacja budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej (chlewni), ich wyposażenie oraz zakup maszyn i urządzeń służących/wykorzystanych w hodowli.

2) kwota 500.000zł (50% kwalifikowanych kosztów netto) bezzwrotnej pomocy w przypadku wyboru innej produkcji zwierzęcej – budowy budynków inwentarskich wykorzystywanych w produkcji mleka krowiego i bydła mięsnego , za wyjątkiem produkcji drobiu (np. hodowli bydła mlecznego lub mięsnego, owiec, kóz itp.)

3) kwota 200.000zł (50% kwalifikowanych kosztów netto) -pozostałe projekty (pomoc bezzwrotna) w tym na zakup maszyn i urządzeń rolniczych, utwardzenie powierzchni siedliska kostką brukową, zakup maszyn i urządzeń rolniczych, np. ciągników, kombajnów, opryskiwaczy, agregatów, rozsiewaczy, pługów itp., założenie sadów i plantacji wieloletnich(owocujących co najmniej 5 lat), budowa przechowalni owoców oraz chłodni, systemów nawodnienia, rusztowań i ogrodzenia sadów, budowa suszarni, budowa pieczarkarni.

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

 • format excel (xlsm) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format excel 97-2003 (xls) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format PDF - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Załączniki  do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:
  • Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajem dokumentów i wzorów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych rolniczych - otwórz
  • Informacje dotyczące unijnych i krajowych systemów jakości - otwórz
  • Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
  • Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • Wymagania dla wniosku następcy prawnego Beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólnymi zasadami ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę/ nabywcę. (plik zostanie dołączony w późniejszym w terminie)

2. Biznesplan

 • B_Plan_MGR (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MGR - otwórz
 • Załącznik nr 1 - Wartości współczynników SO 2010 dla działalności występujących w biznesplanie (w euro) - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz inwestycji w zakresie ochrony środowiska i klimatu zastosowanych w biznesplanie - otwórz

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U., poz. 1371) - otwórz

4. Narzędzia pomocnicze:

 • Przykładowy wzór UMOWY WSPÓLNEGO UŻYWANIA PRZEDMIOTU OPERACJI, zawierający wskazanie zakresu informacji, jakie powinny być zamieszczone w tego rodzaju umowie zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi - otwórz

  Udostępniony przez ARiMR wzór przykładowej UMOWY WSPÓLNEGO UŻYWANIA PRZEDMIOTU OPERACJI nie stanowi obowiązującego szablonu. Wskazuje natomiast na zakres informacji, jakie powinny być zamieszczone w tego rodzaju umowach zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi.

5. Broszura informacyjna - nabór wniosków w 2015 r - otwórz